KAW PING Co., CPAs (BWKP)'s LOGO' KAW PING Co., CPAs (BWKP)KAW PING Co., CPAs (BWKP)

Tax Info

*
News.Topics
1.公司資料保密度高  
2.設立時間快,無外匯管制  
3.設立程序簡單  
4.不需要記外帳(香港公司除外)  
5.費用單純  
6.不受台灣政府管轄  
7.利於企業彈性運用稅務上的規劃  
8.利於規避政治風險  
9.提升企業產品形象  
10.分散投資風險
1.可移轉訂價操作
2.三角貿易
3.國外佣金
4.國際投資
5.國際服務業務
6.家庭租稅規劃
7.持有海外資產
8.操作國際財務